Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/130

此页尚未校对


讀曰與率𨷖䦧馨激切詩曰兄弟䦧于牆注䦧狠也伺間上相吏切下居莧切伺候其間𨻶也龍峒

切又徒弄切地名居容切州名承戩子踐汜水音祀又音凡蒲拜切病也困也翦撲

切擊丑林切州名鄱陽蒲禾切縣名屬饒州○二年藁古老切稈也下邳貧悲切縣名屬徐州

食聿切縣名屬海州索其山客切求也薄侯切把也榜掠按漢書上音彭下音亮岢嵐上音可下盧含切軍

玉盌烏管切小盂也或作埦自首式救切自服其過也卑遥切標識也諜者徒恊切軍中反間者

童騃語駭切癡騃愠懟上於問切怒也下直類切怨也徒結切說文踼也叱咤上昌栗切下竹駕切或作吒發怒聲

   後周紀二      通鑑卷二百九十一

      起元黓困敦九月盡閼逢攝提格四月即壬子至甲寅凡一年有竒

太祖聖神㳟肅文武孝皇帝中○廣順二年葦栰房越切以葦荻爲船

甫兩全琇以九切又息救切尼質切亦作暱土刀沅江愚𡊮切縣名悃𣢾

切情七正切假也蠔石蠔字未詳○三年佃之徒年切治田也又音佃紛拏女加切亦作拏

仍吏切飤之也爭之側迸切通作諍眉殯切憐也芳無切州名頷之戸感切又五感切低首也古孝