Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/15

此页尚未校对


疲甿謨耕切民也亦作氓杼軸上直吕切下直六切機具也靦皃他典切靣慙也墊陌錢墊都念切䧟也即趙

賛所請除陌錢法也凡公私貿易千錢舊筭二十加爲五十兩相易者約直爲率至是而罷賀蘭並如字本後魏時虜複姓周書有賀蘭詳傳曰

其先與魏俱起有紇伏者爲賀蘭莫弗霍丘忽郭切縣名屬夀州蘄黄渠支切二州名直列切去也芻牧

俞切禾秸也牧畜牧也冠氏古玩切縣名屬魏州幄帟上於角切下羊益切三禮圗曰在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄

廡下罔撫切堂下周屋也𥙷曩切亦作牓木片也又題牓也相枕質任切首之所據也宫掖夷益切宫中掖庭也

故言宫中必曰宫掖音讀蒙也亦作瀆易曰再三瀆逡遇切趨向也逗留上音逗下音溜稽遲不進也矛楯

切矛戈矛楯甲楯也矛所以傷敵楯所以杆身其 用相反故事之不恊者爲矛楯

    唐紀四十六     通鑑卷二百三十

      起閼逢困敦二月盡四月即甲子不滿一年

德宗神武聖文皇帝五○興元元年神至切亦作謚博木切州名

上匹妙切下離灼切劫奪財物也胡廣滬澗上侯古切水名迄業切迫脅陳濤斜並如字陳濤斜

地名也斜又音余遮切莫葛切食馬穀逗留上大透切下六疚切謂退縮不進也趣之趨玉切速也疲弊