Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/18

此页尚未校对


節龯王伐切節以專殺斧龯以專斷梟夷堅堯切梟首而夷滅也鑾輿盧官切人君乘車四馬鏕八鑾鈴象鑾鳥聲和

則欽也故謂之鑾輿鑾通作鸞𦵔⿰酉𬐚上臻魚切虀𦵔也下音海醯⿰酉𬐚裌衣古袷切複衣說文曰衣無絮也

   唐紀四十七     通鑑卷二百三十一

      起閼逢困敦五月盡旃𫎇赤𡚒若七月即甲子至乙丑凡一年有竒

德宗神武聖文皇帝六○興元元年咨騰切帛也儲㣥上直愚切下文里切

猶言蓄積也蘇刀切船之緫名胡千切船邊也渠云切下裳也與帬同音役民皆疾也砥礪

㫖下音厲平石也羈礙羈居冝切馬絡頭也礙謂羈所掛礙也鋒鏑鋒戈㦸刃也鏑丁歷切箭鏃也掣肘上昌列切挽也

下執柳切臂肘也王問切野餉也困憊蒲拜切極也病也與備同燕薊上音煙下音計薊州名在燕地冘豫

滛說文曰冘冘行皃東觀記曰狐疑不决也亦音由不定也胡對切散也披耕苦廉切并絲繒也大譟

蘇到切羣呼也澀上側吕切隔也下色入切不通滑也諜人逹恊切行反間者弩力乃古切勉力也於禁切飲

狹隘上轄甲切下烏懈切陋也踈臻滻西所簡切滻水在京兆府萬年縣滻水西岸北望春宫也

切又簿必切神䴥村居牙切亦作麚地名測革切寨栅編立木爲之以禦敵子六切迫也股栗上音古下