Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/30

此页尚未校对


   唐紀五十二     通鑑卷二百三十六

      起重光大荒落盡旃蒙作噩即辛巳至乙酉凡五年

德宗神武聖文皇帝十一○正元十七年黔渠金切州名朝宷

甲胄直祐切甲謂鎧甲冑謂兠鍪欲内讀曰尼巧切亂也丑正翾正二切知處告言也

下戒切械囚具也謂加以三木而傳送之丘耕切亦作坑於計切埋也七宣切改也音舒觧也緩也

敷文音保城堡也○十八年驃王毗召切驃古朱波也自號突羅朱闍婆國人在永昌南二千里去京師萬

四千挑戰徒弔切謂擿嬈敵以求戰也鄜坊上芳無切下分亡切並州名悲巾切又方貧切○十九

年朱鳶余專切邑名屬安南中都護府禘祫上待計切下胡夾切𥙊名周禮五歳一褅三歳一祫蚩

胡剛切州名譎詭上古穴切下古委切詐也乘間居莧切𨻶也王矩户廣

力兖切SKchar臠也羽委誹謗上妃尾切下𥙷曠切○二十年醯馨奚切說文酸也烏口切吐也

古榮切外閉𨵿政諲伊眞節龯王伐切節以專殺斧鉞以專斷○順宗至德洪道大聖大

安孝皇帝○永正元年蒼猝七忽切愽雅云暴也縗服倉回切喪服亦作衰