Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/46

此页尚未校对


將卒上子亮切下則骨切扼腕上於革切持也下烏貫切手節也埇橋尹竦切地名在淮泗一曰道上加土爲埇

徒或切衝圍而出也囚縶音執繫也他弔切賣出爲糶殿最上下練切下祖㑹切上功曰最下功曰殿

亭歴切買入曰糴詩遮切貫也才何切禮云塩曰醎醝說文醎也河内謂之醝逋欠孤欠負也

居六切窮治也苦到切餉也拔跋上他各切下蒲撥切本代北虜姓于願覊薤尉氏

紆胃切邑名屬汴州疽發七余㓛癰也之累也擊也複方六切重道也驪山吕支切山名在京兆府昭應縣

SKchar2鳩切疾痊愈也

   唐紀五十九     通鑑卷二百四十三

      起昭陽單閼盡著雍涒灘即癸卯至戊申凡六年

穆宗睿聖文惠孝皇帝下○長慶三年靡㓜切妄也魯皓側絞二切

西南古穴切許也楚委切揣摩也羇貧居冝切旅寓也仍吏切服餌徐與

切與寨同複複音復如淳曰上下有道故謂之複濫賜魯瞰切賞不當功臧否上子郎切下俯乆切善也不也○四

年疹之忍切疹疾五故切逆也亦作悟賔彌切接益也雖少少去之遥先帥