Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/54

此页尚未校对


谷渾谷音欲渾户昆切本遼東鮮卑徒河渉歸之庶長也名曰吐谷渾其後子孫建國因以爲號焉從容七㳟切從容猶休燕也

席入切重也上下皆具曰襲猶一副也湔洗則前切滌洗也渠幽蒙晡莊宅唐置莊宅六宅

使以諸王所屬爲名或緫云十六宅後置六宅直列髫齓上徒聊切小兒髮也下𥘉覲切毀齒也又𥘉忍切芳無切州

章忍閩中眉貧切南越地鉏山切弱也又鋤連切泫然胡大毬鞠上巨鳩切下渠竹切

蹋鞠也以皮爲之今通謂之毬徒合切說文䢔也眺望他弔切視也漬汚上疾四切下烏故切浸也不撓

切亂詞與切州名○二年彗星徐醉切又音歳妖星也音善熟食曰饔貝食曰膳膳之言善也

户管切濯也詩服澣濯之衣力邸切州名党項多曩切漢西羌別種其地古析攴也蔣王即兩

   唐紀六十二     通鑑卷二百四十六

      起著雍敦䍧盡元(⿰黑戈)閹茂即戊午至壬戌凡五年

文宗元聖昭獻孝皇帝下○開成三年詆斥丁禮切毀斥也居謁切靣

相斥罪也許元切諠譁鋒起敷容切如鋒銳而起䍧柯上兹郎切下古何切䍧柯者係船栰也楚伐夜郎至且蘭㭬船於岸

因以䍧柯名其地見于胡甸切顯也騶虞甾尤切騶虞仁獸也承呪居影切寤也戒也