Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/63

此页尚未校对


      起著雍困敦盡屠維赤𡚒(⿱艹石)即戊子至巳丑凡二年

㦤宗昭聖㳟惠孝皇帝中○咸通九年口含軍帑坦黨切金

幣所藏也丁含式志切昌志切旗屬髙郵音尤邑名屬兖州亭歷切葦屬

他刀戮力音六并力也稽康音遼翹足渠遥切舉也詿誤上古賣切下五故切誤謬忷懼許容切又

許拱切擾恐也亦作兇春秋傳曹人兇懼符離芳無切邑名屬泗州古巷切邑名屬𪧐州間道居莧切微路也濉水

宣佳切水名在梁郡魯故蘇刀切船之緫名堅嫌切并絲繒也檥舟魚𠋣切南方人謂整船向岸曰檥

荷涫音官又古玩切鼔譟先到切羣呼也空胡切剖破祖卧切䂨也几劇切有枝兵也

古緩時戰切修也治也輻湊上方六切車輪轑也下于候切本作輳輻共轂也謂衆輻之所輳亭年切闐溢也

芳無切郛郭也渦口古禾切渦水受淮陽扶溝浪渠東入淮古穴切訣别直教切行舟也亦作櫂朱邪

切本西突厥之別部其後號爲沙陀以朱邪爲氏逹靼當割切靺鞨之遺種居奚契丹之東北其後別部散居隂山者自號逹靼契苾

上欺訖切下蒲結切其先鐡勤之部落與薛延陀等凡十五種散處磧北瞋目稱人切張目也逗留上音豆下力救切逗留不進也

古詣切束髪也奔謨切日加申時翟行約翟音宅又音狄姓也沭陽食聿切邑名屬海州陳如切州名