Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/75

此页尚未校对


之日苦昆切去髪也待鼎切說文銅鐡樸也鞫之居六切窮理罪人也壹計切經也又於賜切

上職日切下姑沃切在足曰桎在手曰梏泝江蘇故切逆流而上也孚𡊮渠之切州名○文德元

年文㺹皮變無厭於鹽切貪惏也剽掠上匹妙切下力灼切劫奪也𥠖明力知切𥠖猶比也謂比至天明

渠希㓂鈔𥘉交切又楚教切略取也洹水于元切水在齊魯間音琴州名成汭而銳

蒼没切𭧂也忽也敕力切擊也跋扈上蒲撥切下侯古切猶强梁也或說扈竹離也水居者於水未至時作竹籬以候魚之入

水退小魚獨留大魚跳跋籬扈而出故言跋扈師懃渠斤糝潭桑感切地名渠尤

   唐紀七十四     通鑑卷二百五十八

      起屠維作噩盡重光大淵獻即已酉至辛亥凡三年

昭宗聖穆景文孝皇帝上之上○龍紀元年巨癸檻車

户黤切載囚車他歷磁洺上墻之切下彌并切二州名以食朐山權俱切縣名屬海州

州名本漢丹陽歙縣從容七恭切從容猶閑語也大計切州名域輙䙆衫睽桂切衣𥚑分也

丁禮切蒼頡篇曰邸舎也矍然厥縳切遽皃管鑰弋灼切搏鍵器也大順元年犂沈