Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/86

此页尚未校对


      起昭陽大淵獻二月盡閼逢困敦閏月即癸亥至甲子凡一年有竒

昭宗聖穆景文孝皇帝下之上○天復三年魚全禋魚姓也禋音因

於豈機數雙遇切下同屬之朱欲⿰氵専 -- 溥音踐送行飲酒也淄青側持切並州名屬河

舉綺切從後牽曰掎亭歷切草名葦屬灄口失涉切灄水在西陽臼許切束葦燒弭沼切木標末

㳂江余專切縁水而下也劈浪匹歷切破也又博厄切分也剽輕匹妙切劫也直陵契苾

上音乞下蒲結切本鐡勒部落之號後以爲姓吐谷渾谷音欲渾胡昆切西域國居甘松山之陽洮水之西狡獪上古巧切下古外切

又户八切侯旰屠之同都切屠謂破取城邑誅殺其人如屠六畜然測革切寨栅也編立木爲之堅堯切掛

首於木上臨朐音劬縣名屬青州奔謨切日加申時爲殿丁練切軍後曰殿逹合力求

容朱切州名即渉切舟櫂也亦作檝輜重上莊持切下直用切輜載衣車也重載物車也行者之所資緫曰輜重

芳遇切頓也又敷救切盧皎切放火也射之神夜切發弓弩矢也泝流蘇故切逆流而上也皖口胡管切古

皖國漢屬廬江唐改爲舒州檻車户黤切載囚車大計切州名行悰徂宗𥚹俾緬切狹也

切摧易州羊益切以易水得名音琴州名瘴癘上之亮切下力制切疾疫也音浮州名歔欷