Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/98

此页尚未校对


    後梁紀四      通鑑卷二百六十九

      起昭陽作噩十二月盡強圉赤𡚒(⿱艹石)六月即癸酉至丁丑凡三年有竒

均王上下○乾化三年拊其方武切拍也𮪍殿丁練切軍後曰殿京觀古亂切積户封

土其上謂之京觀滄州七岡足腫之隴切釋名曰腫鍾也寒𤍠氣鍾聚也逡湏切嚮也○四年械

胡介切枷械練𥿊昌者凱歌苦亥切樂也瞋目昌真切張目音浮州名鐡絙居登切索也

渠金南詔南蠻國名本哀牢夷後烏蠻別種也夷語王爲詔其先渠帥有六自號六詔曰𫎇嶲詔越析詔浪穹詔邆𦖠詔

施浪詔䝉舎詔兵埓不能相君蜀諸葛亮討定之𫎇舎詔在諸部南故稱南詔居永昌之東姚州之西潘倉嶂之亮切地名山之髙險曰嶂

嵯政才何宗鐸徒各○正明元年郝黒各切姓也㚋金堡㚋都聊切大也多也堡博

抱切堤也墇也詗導虚政切又火逈切知處告言之也邵賛邵實照切姓也彈疽千余切癰也張筠于倫

脅之虚業切脅迫也磐結蒲官切磐錯也時連擐甲胡慣切貫也左傳擐甲執兵建瑭徒郎

訛言五禾切謬也亦作譌詩云民之譌言梟首堅堯切斷首掛於木上磔尸陟格切裂也睚眦上牛懈切下士

懈切怒視皃魯水切軍壁閒使居莧切反閒者披靡普披赤之切𥬇也