Page:Sibu Congkan0208-袁樞-通鑑紀事本末-42-01.djvu/36

此页尚未校对


通鑑紀事本末卷第一

  三家分晉

周威烈王二十三年 初命晉大夫魏斯趙籍韓

䖍爲諸侯

臣光曰臣聞天子之職莫大於禮禮莫大於分分

莫大於名何謂禮紀綱是也何謂分君臣是也何

謂名公侯卿大夫是也夫以四海之廣兆民之衆

受制於一人雖有絶倫之力髙世之智莫敢不奔

走而服役者豈非以禮爲之綱紀哉是故天子統

三公三公率諸侯諸侯制卿大夫卿大夫治士庶

人貴以臨賤賤以承貴上之使下猶心腹之運手