Page:Sibu Congkan0209-袁樞-通鑑紀事本末-42-02.djvu/2

此页尚未校对


通鑑紀事本末卷第二

   高帝滅楚

秦二世二年 初楚懐王與諸将約先入定關中

者王之當是時秦兵彊常乗勝逐北諸將莫利先

入關獨項羽怨秦之殺項梁奮願與沛公西入關

懐王諸老將皆曰項羽為人慓悍猾賊甞攻襄城

襄城無遺類皆阬之諸所過無不殘滅且楚數進

取前陳王項梁皆敗不如更遣長者扶義而西告

諭秦父兄秦父兄苦其主久矣今誠得長者往無

侵暴宜可下項羽不可遣獨沛公素寛大長者可

遣懐王乃不許項羽而遣沛公西略地收陳王項