Page:Sibu Congkan0210-袁樞-通鑑紀事本末-42-03.djvu/135

此页尚未校对


蓬萊安期生之屬而事化丹沙諸藥齊為黄金矣

居乆之李少君病死天子以為化去不死而海上

燕齊怪迂之方士多更來言神事矣 亳人謬忌

奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝於

是天子立其祠長安東南郊

元狩四年齊人少翁以鬼神方見上上有所幸王

夫人卒少翁以方夜致鬼如王夫人之貌天子自

帷中望見焉於是乃拜少翁為文成將軍賞賜甚

多以客禮禮之文成又勸上作甘泉宫中為臺室

畫天地太一諸鬼神而置祭具以致天神居嵗餘

其方益衰神不至乃為帛書以飯牛佯不知言曰