Page:Sibu Congkan0210-袁樞-通鑑紀事本末-42-03.djvu/165

此页尚未校对


感寤召見千秋謂曰父子之間人所難言也公獨

明其不然此髙廟神靈使公教我公當遂為吾輔

佐立拜千秋為大鴻臚而族滅江充家焚蘇文於

横橋上及泉鳩里加兵刃於太子者初為北地太

守後族上憐太子無辜乃作思子宫為歸來望思

之臺於湖天下聞而悲之

昭帝始元五年春正月有男子乗黄犢車詣北闕

自謂衛太子公車以聞詔使公卿將軍中二千石

雜識視長安中吏民聚觀者數萬人右将軍勒兵

闕下以備非常丞相御史中二千石至者立莫敢

發言京兆尹不疑後到叱從吏收縛或曰是非未