Page:Sibu Congkan0210-袁樞-通鑑紀事本末-42-03.djvu/26

此页尚未校对


俗威徳徧於四海欣然以騫言爲然

元鼎二年渾邪王既降漢漢兵撃逐匈奴於幕北

自鹽澤以東空無匈奴西域道可通於是張騫建

言烏孫王昆莫本爲匈奴臣後兵稍彊不肯復朝

事匈奴匈奴攻不勝而逺之今單于新困於漢而

故渾邪地空無人蠻夷俗戀故地又貪漢財物今

誠以此時厚幣賂烏孫招以益東居故渾邪之地

與漢結昆弟其埶宜聽聽則是斷匈奴右臂也既

連烏孫自其西大夏之屬皆可招來而爲外臣天

子以爲然拜騫爲中郎將將三百人馬各二匹牛

羊以萬數齎金幣帛直數千巨萬多持節副使道