Page:Sibu Congkan0210-袁樞-通鑑紀事本末-42-03.djvu/50

此页尚未校对


赤谷因為分别其人民地界大昆彌戸六萬餘小

昆彌户四萬餘然衆心皆附小昆彌

三年五月烏孫大昆彌元貴靡及鴟靡皆病死公

主上書言年老土思願得歸骸骨葬漢地天子閔

而迎之冬至京師待之一如公主之制後二歲卒

元貴靡子星靡代為大昆彌弱馮夫人上書願使

烏孫鎮撫星靡漢遣之都䕶韓宣奏烏孫大吏大

祿大監皆可賜以金印紫綬以尊輔大昆彌漢許

之其後叚㑹宗為都䕶乃招還亡叛安定之星靡

死子雌栗靡代立

成帝建始四年西域都䕶叚㑹宗為烏孫兵所圍