Page:Sibu Congkan0211-袁樞-通鑑紀事本末-42-04.djvu/117

此页尚未校对


心便對奏天子從之遣中郎将王舜往問降狀伊

邪莫演曰我病狂妄言耳遣去歸到官位如故不

肯令見漢使

四年春正月匈奴單于来朝

元延元年匈奴搜諧單于将入朝未入塞病死弟

且莫車立為車牙若鞮單于以囊知牙斯為左賢

綏和元年秋八月匈奴車牙單于死弟囊知牙斯

立為烏珠留若鞮單于烏珠留單于立以弟樂為

左賢王興為右賢王漢遣中郎將夏侯藩副校尉

韓容使匈奴或説王根曰匈奴有斗入漢地直張