Page:Sibu Congkan0211-袁樞-通鑑紀事本末-42-04.djvu/5

此页尚未校对


光然之

元鳳元年冬十月大將軍光以朝無舊臣光祿勲

張安世自先帝時為尚書令志行純篤乃白用安

世為右將軍兼光祿勲以自副焉安世故御史大

夫湯之子也光又以杜延年有忠節擢為太僕右

曹給事中

三年春正月泰山有大石自起立上林有栁樹枯

僵自起生有蟲食其葉成文曰公孫病已立符節

令魯國睦𢎞上書言大石自立僵栁復起當有匹

庶為天子者枯樹復生故廢之家公孫氏當復興

乎漢家承堯之後有傳國之運當求賢人禪帝位