Page:Sibu Congkan0211-袁樞-通鑑紀事本末-42-04.djvu/6

此页尚未校对


退自封百里以順天命𢎞坐設妖言惑衆伏誅

元平元年夏四月癸未帝崩于未央宫無嗣時武

帝子獨有廣陵王胥大將軍光與羣臣議所立咸

持廣陵王王本以行失道先帝所不用光内不自

安郎有上書言周太王廢太伯立王季文王舍伯

邑考立武王唯在所宜雖廢長立少可也廣陵王

不可以承宗廟言合光意光以其書示丞相敞等

擢郎為九江太守即日承皇后詔遣行大鴻臚事

少府樂成宗正德光祿大夫吉中郎将利漢迎昌

邑王賀乗七乗傳詣長安邸光又白皇后徙右将

軍安世為車騎将軍賀昌邑哀王之子也在國素