Page:Sibu Congkan0211-袁樞-通鑑紀事本末-42-04.djvu/64

此页尚未校对


中郎将卬泄省中語下吏自殺

    匈奴歸漢

漢昭帝始元二年 初武帝征伐匈奴深入窮追

二十餘年匈奴馬畜孕重墯殰罷極苦之常有欲

和親意未能得狐鹿孤單于有異母弟為左大都

尉賢國人郷之母閼氏恐單于不立子而立左大

都尉也乃私使殺之左大都尉同母兄怨遂不肯

復㑹單于庭是嵗單于病且死謂諸貴人我子少不

能治國立弟右谷蠡王及單于死衛律等與顓渠

閼氏謀匿其喪矯單于令更立子左谷蠡王為壺

衍鞮單于左賢王右谷蠡王怨望率其衆欲南歸