Page:Sibu Congkan0212-袁樞-通鑑紀事本末-42-05.djvu/2

此页尚未校对


通鑑紀事本末卷第五

   丁傅用事

漢成帝元延四年春正月中山王興定陶王欣皆

來朝中山王獨從傅定陶王盡從傅相中尉上恠

之以問定陶王對曰令諸侯王朝得從其國二千

石傅相中尉皆國二千石故盡從之上令誦詩通

習能説佗日問中山王獨從傅在何灋令不能對

令誦尚書又廢及賜食於前後飽起下韈係解帝

由此以為不能而賢定陶王數稱其材是時諸侯

王唯二人於帝為至親定陶王祖母傅太后隨王

來朝私賂遺趙皇后昭儀及票騎將軍王根后昭