Page:Sibu Congkan0215-袁樞-通鑑紀事本末-42-08.djvu/44

此页尚未校对


所脱者甚衆竇武所薦朱寓沛人苑康勃海人楊

喬㑹稽人邉韶陳留人喬容儀偉麗數上言政事

帝愛其才貌欲妻以公主喬固辭不聽遂閉口不

食七日而死 十二月丁丑帝崩于徳陽前殿城

門校尉竇武議立嗣召侍御史河閒劉鯈問以國

中宗室之賢者鯈稱解凟亭侯宏宏者河閒孝王

之曾孫也祖淑父萇世封解凟亭侯武乃入白太

后定䇿禁中以鯈守光祿大夫與中常侍曹節並

持節將中黄門虎賁羽林千人奉迎宏時年十二

靈帝建寧元年春正月壬午以城門校尉竇武為

大將軍前太尉陳蕃為太傅與武及司徒胡廣參