Page:Sibu Congkan0218-袁樞-通鑑紀事本末-42-11.djvu/28

此页尚未校对


咸熙元年春正月壬辰詔以檻車徴鄧艾晉公昭

恐艾不從命敕鍾㑹進軍成都又遣賈充將兵入

斜谷昭自將大軍從帝幸長安以諸王公皆在鄴

乃以山濤為行軍司馬鎮鄴初鍾㑹以才能見任

昭夫人王氏言於昭曰㑹見利㤀義好為事端寵

過必亂不可大任及㑹將發漢西曹屬邵悌言於

晉公曰今遣鍾㑹率十萬餘衆伐蜀愚謂㑹單身

無任不若使餘人行也晉公笑曰我寧不知此邪

蜀數為邊冦師老民疲我今伐之如指掌耳而衆

言蜀不可伐夫人心豫怯則智勇並竭智勇並竭

而彊使之適所以為敵禽耳惟鍾㑹與人意同今