Page:Sibu Congkan0222-袁樞-通鑑紀事本末-42-15.djvu/134

此页尚未校对


史護羌校尉西平公

哀帝興寧元年秋八月張𤣥靚祖母馬氏卒尊庶

母郭氏爲太妃郭氏以張天錫專政與大臣張欽

等謀誅之事泄欽等皆死𤣥靚懼以位讓天錫天

錫不受右將軍劉肅等勸天錫自立閏月天錫使

肅等夜帥兵入宫弑𤣥靚宣言暴卒謚曰冲公天

錫自稱使持節大都督大將軍涼州牧西平公時

年十八尊母劉美人曰太妃遣司馬綸騫奉章詣

建康請命并送御史俞歸東還

二年夏六月秦王堅遣大鴻臚拜張天錫爲大將

軍涼州牧西平公