Page:Sibu Congkan0222-袁樞-通鑑紀事本末-42-15.djvu/79

此页尚未校对


温尚書左丞荀㽔曰温若復平河洛將何以賞之

乃加温征西大將軍開府儀同三司封臨賀郡公

加譙王無忌前將軍𡊮喬龍驤將軍封湘西伯㽔

崧之子也温既滅蜀威名大振朝廷憚之

升平四年冬十一月封桓温爲南郡公温弟沖爲

豐城縣公子濟爲臨賀縣公

哀帝興寧元年夏五月加征西大將軍桓温侍中

大司馬都督中外諸軍領尚書事假黄鉞温以撫

軍司馬王坦之爲長史坦之述之子也又以征西

⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾郗超爲參軍王珣爲主簿每事必與二人謀之

府中爲之語曰髯參軍短主簿能令公喜能令公