Page:Sibu Congkan0222-袁樞-通鑑紀事本末-42-15.djvu/93

此页尚未校对


車門與安之并力討誅之并黨與死者數百人海

西公深慮横禍專飲酒恣聲色有子不育時人憐

之朝廷以其安於屈辱故不復爲虞

武帝寧康元年春二月大司馬温來朝辛巳詔吏

部尚書謝安侍中王坦之迎于新亭是時都下人

情恟恟或云欲誅王謝因移晉室坦之甚懼安神

色不變曰晉祚存亡決於此行温既至百官拜於

道側温大陳兵衛延見朝士有位望者皆戰慴失

色坦之流汗沾衣倒執手板安從容就席坐定謂

温曰安聞諸侯有道守在四鄰明公何須壁後置

人邪温笑曰正自不能不然爾遂命左右撤之與