Page:Sibu Congkan0223-袁樞-通鑑紀事本末-42-16.djvu/139

此页尚未校对


翼犍命以葦絙約流澌俄而冰合然猶未堅乃散

葦於其上冰草相結有如浮梁代兵乗之以渡衛

辰不意兵猝至與宗族西走什翼犍收其部落什

六七而還衛辰犇秦秦王堅送衛辰還朔方遣兵

戍之

簡文帝咸安元年春三月代將長孫斤謀弑代王

什翼犍丗子寔格之傷脇遂執斤殺之 夏五月

代丗子寔病傷而卒 秋七月代丗子寔娶東部

大人賀野干之女有遺腹子甲戌生男代王什翼

犍爲之赦境内名曰涉圭

武帝寧康元年夏代王什翼犍使燕鳳入貢于秦