Page:Sibu Congkan0223-袁樞-通鑑紀事本末-42-16.djvu/5

此页尚未校对


之義乎翼改容謝之言於秦王堅曰慕容鳳忼慨

有才器但狼子野心恐終不爲人用耳

簡文帝咸安元年春正月秦王堅徙闗東豪傑及

雜夷十五萬户于闗中處烏桓于馮翊北地丁零

翟斌于新安渑池

孝武帝寧康元年有彗星出于尾箕長十餘丈經

太微掃東井自四月始見及秋冬不滅秦太史令

張孟言於秦王堅曰尾箕燕分東井秦分也今彗

起尾箕而掃東井十年之後燕當滅秦二十年之

後代當滅燕慕容暐父子兄弟我之仇敵而布列

朝廷貴盛莫二臣竊憂之宜剪其魁傑者以消天