Page:Sibu Congkan0226-袁樞-通鑑紀事本末-42-19.djvu/212

此页尚未校对


議參軍顔樂之等超民兄弟應從誅何尚之上言

賊旣遁走一夫可擒若超民反覆昧利即當取之

非唯免愆亦可要不義之賞而超民曾無此意微

足觀過知仁且爲官保全城府謹守庫藏端坐待

縛今戮及兄弟則與其餘逆黨無異於事爲重上

乃原之

   竟陵王之叛

宋武帝孝建二年春二月辛巳以尚書右僕射劉

延孫爲南兖州剌史  冬十月壬午以竟陵王

誕爲司空領南徐州剌史

大明元年秋八月甲辰徙司空南徐州剌史竟陵