Page:Sibu Congkan0228-袁樞-通鑑紀事本末-42-21.djvu/108

此頁尚未校對


送石頭衍釋之使待袁昂至俱入曰令天下見二

義士衍謂仙琕曰射鉤斬祛昔人所美卿勿以殺

使斷運自嫌仙琕謝曰小人如失主犬後主飼之

則復爲用矣衍笑皆厚遇之丙戌蕭衍入鎭殿中

梁武帝天監元年春正月齊和帝遣兼侍中席闡

文等慰勞建康 戊戌迎宣徳太后入宫臨朝稱

制衍解承制 壬寅進大司馬衍都督中外諸軍

事劒履上殿賛拜不名 初大司馬與黄門侍郎

范雲南清河太守沈約司徒右長史任昉同在竟

陵王西邸意好敦密至是引雲爲大司馬諮議參

軍領録事約爲驃騎司馬昉爲記室參軍與參謀