Page:Sibu Congkan0228-袁樞-通鑑紀事本末-42-21.djvu/205

此页尚未校对


十一年夏六月魏與柔然頭兵可汗謀連兵伐東

魏丞相歡患之遣行臺郎中杜弼使於柔然爲世

子澄求婚頭兵曰髙王自娶則可歡猶豫未決婁

妃曰國家大計願勿疑也世子澄尉景亦勸之歡

乃遣鎭南將軍慕容儼聘之號曰蠕蠕公主秋八

月歡親迎於下館公主至婁妃避正室以處之歡

跪而拜謝妃曰彼將覺之願絶勿顧頭兵使其弟

秃突佳來送女且報娉仍戒曰待見外孫乃歸公

主性嚴毅終身不肯華言歡嘗病不得往秃突佳

怨恚歡輿疾就之

元帝承聖元年春正月突厥土門襲擊柔然大破