Page:Sibu Congkan0229-袁樞-通鑑紀事本末-42-22.djvu/55

此页尚未校对


寢所紹擁被而起正色讓順曰身二十年侍中與

卿先君亟連職事縱卿方進用何宜相排突也遂

謝事還家詔諭乆之乃起

   六鎭之叛

梁武帝普通四年夏四月甲申魏遣尚書令李崇

撃柔然阿那瓌崇長史鉅鹿魏蘭說崇曰昔縁邊

初置諸鎭地廣人稀或徴發中原彊宗子弟或國

之胏腑𭔃以爪牙中年以來有司號爲府户役同

厮養官㛰班齒致失清流而夲來族𩔖各居榮顯

顧瞻彼此理當憤怨宜改鎭立州分置郡縣凡是

府户悉免爲民入仕次叙一準其舊文武兼用威