Page:Sibu Congkan0230-袁樞-通鑑紀事本末-42-23.djvu/101

此页尚未校对


於漳水齊主初受禪魏神主悉寄於七帝寺至是

亦取焚之彭城公元韶以髙氏壻寵遇異於諸元

開府儀同三司美陽公元暉業以位望隆重又志

氣不倫尤為齊主所忌從齊主在晉陽暉業於宫

門外罵韶曰爾不及一老嫗負璽與人何不擊碎

之我出此言知即死爾亦詎得幾時齊主聞而殺

之及臨淮公元孝友皆鑿汾水冰沈其尸孝友彧

之弟也齊主嘗剃元韶鬢鬚加之粉黛以自隨曰

吾以彭城為嬪御言其懦弱如婦人也

   宇文簒西魏後周

梁武帝中大通六年 魏孝武帝閨門無禮從妹