Page:Sibu Congkan0230-袁樞-通鑑紀事本末-42-23.djvu/225

此页尚未校对


乃死

元帝承聖元年春正月湘東王命王僧辯等東擊

侯景二月庚子諸軍發尋陽舳艫數百里陳霸先

帥甲士三萬舟艦二千自南江出湓口㑹僧辯於

白茅灣築壇㰱血共讀盟文流涕慷慨癸夘僧辯

使侯瑱襲南陵鵲頭二戍克之戊申僧辯等軍于

大雷丙辰發鵲頭戊午侯子鑒還至戰鳥西軍奄

至子鑒驚懼奔還淮南 侯景儀同三司謝答仁

攻劉神茂於東陽程靈洗張彪皆勒兵將救之神

茂欲專其功不許營於下淮或謂神茂曰賊長於

野戰下淮地平四面受敵不如據七里瀬賊必不