Page:Sibu Congkan0231-袁樞-通鑑紀事本末-42-24.djvu/191

此页尚未校对


子而可為人所制乎詩云夙夜匪懈以事一人一

人謂天子耳卿雖陪侍齊公不得遽同為臣欲死

於所事宣輔以正道勸以義方輯睦我君臣協和

我兄弟勿令自致嫌疑文舉咸以白憲憲指心撫

几曰吾之夙心公寜不知但當盡忠竭節耳知復

何言衛公直性浮詭貪很意望大冡宰既不得殊

怏怏更請為大司馬欲據兵權帝揣知其意曰汝

兄弟長㓜有序豈可返居下列由是用為大司徒

  夏四月庚寅周追尊畧陽公為孝閔皇帝

   周伐齊周齊爭宜陽附

陳文帝天嘉四年 初周人欲與突厥木杆可汗