Page:Sibu Congkan0231-袁樞-通鑑紀事本末-42-24.djvu/233

此页尚未校对


隋文帝開皇十一年春二月戊午吐谷渾遣使入

貢吐谷渾可汗夸吕聞陳亡大懼遁逃保險不敢

為冦夸吕卒子世伏立使其兄子無素奉表稱藩

并獻方物請以女備後庭上謂無素曰若依來請

佗國聞之必當相傚何以拒之朕情存安養各令

遂性豈可聚歛子女以實後宫乎竟不許

十六年冬十一月帝以光化公主妻吐谷渾可汗

世伏世伏上表請稱公主為天后上不許

十七年吐谷渾大亂國人殺世伏立其弟伏允為

主遣使陳廢立之事并謝專命之罪且請依俗尚

主上從之自是朝貢嵗至