Page:Sibu Congkan0231-袁樞-通鑑紀事本末-42-24.djvu/38

此页尚未校对


送死王僧辯之徒折簡可致然後朝服濟江入踐

皇極晷刻之間大功可立古人云天與不取反受

其咎願殿下恢𢎞逺畧勿懐匹夫之行詧曰卿此

䇿非不善也然魏人待我厚未可背徳若遽為卿

計人將不食吾餘既而闔城長㓜被虜又失襄陽

詧乃歎曰恨不用尹徳毅之言王僧辯陳霸先共

奉江州刺史晉安王方智為太宰承制王襃王克

劉瑴宗懔殷不害及尚書右丞呉興沈炯至長安

太師泰皆厚禮之

敬帝紹泰元年春正月壬午朔邵陵太守劉棻將

兵援江陵至三百里灘部曲宋文徹殺之帥其衆