Page:Sibu Congkan0231-袁樞-通鑑紀事本末-42-24.djvu/64

此页尚未校对


動難安弟可鎭之吾自當滅賊又别紙云地擬孫

劉各安境界情深魯衛書信恒通

二年江安侯圓正為西陽太守寛和好施歸附者

衆有兵一萬湘東王繹欲圖之署為平南將軍及

至弗見使南平王恪與之飲醉因囚之内省分其

部曲使人告其罪荆益之釁自此起矣  冬十

一月益州長史劉孝勝等勸武陵王紀稱帝紀雖

未許而大造乗輿車服

元帝承聖元年 益州刺史太尉武陵王紀頗有

武畧在蜀十七年南開寜州越嶲西通資陵吐谷

渾内脩耕桑鹽鐡之政外通商賈逺方之利故能