Page:Sibu Congkan0235-袁樞-通鑑紀事本末-42-28.djvu/173

此页尚未校对


振有異圖召將罪之元振使其子鴻間道具奏其

狀乞留定西土不敢歸周以悌竟坐流白州復以

元振代以悌赦娑葛罪冊爲十四姓可汗

三年秋七月突𮪍施娑葛遣使請降庚辰拜欽化

可汗賜各守忠

睿宗景雲二年冬十二月癸卯以興昔亡可汗阿

史那獻爲招慰十姓使

𤣥宗開元二年 西突厥十姓酋長都擔叛三月

己亥磧西節度使阿史那獻克碎葉等鎭擒都擔

降其部落二萬餘帳 突𮪍施可汗守忠之弟遮

弩恨所分部落少於其兄遂叛入突厥請爲鄉道