Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/165

此页尚未校对


斯所以能持久也上詰以吞滅吐谷渾敗薛仁貴

冦逼凉州事對曰臣受命貢獻而已軍旅之事非

所聞也上厚賜而遣之癸未遣都水使者黄仁素

使于吐蕃

上元二年春正月辛未吐蕃遣其大臣論吐渾彌

來請和且請與吐谷渾復修隣好上不許

儀鳳元年春閏三月吐蕃冦鄯廓河芳等州敇左

監門衛中郎將令狐智通發興鳳等州兵以禦之

己夘詔以吐蕃犯塞停封中獄乙酉以洛州牧周

王顯為洮州道行軍元帥將工部尚書劉審禮等

十二總管并州大都督相王輪為凉州道行軍元