Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/2

此页尚未校对


通鑑紀事本末卷第二十九

   正觀君臣論治

唐髙祖武徳九年秋八月甲子太宗即皇帝位於

東宫顯徳殿  九月己酉上面定勲臣長孫無

忌等爵邑命陳叔逹於殿下唱名示之且曰朕敘

卿等勲賞或未當冝各自言於是諸將爭功紛紜

不已淮安王神通曰臣舉兵闗西首應義旗今房

𤣥齡杜如晦等専弄刀筆功居臣上臣竊不服上

曰義旗初起叔父雖首唱舉兵蓋亦自營脱禍及

竇建徳吞噬山東叔父全軍覆没劉黒闥再合餘

燼叔父望風犇北𤣥齡等運籌帷幄坐安社稷論