Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/208

此页尚未校对


常之有功表請窮追餘冦詔與常之計議遥爲聲

援寶璧欲専其功不待常之引精兵萬三千人先

行出塞二千餘里掩擊其部落既至又先遣人告

之使得嚴備與戰遂敗太后誅寶璧改骨篤禄曰

不卒禄

永昌元年夏五月己巳以僧懐義爲新平軍大緫

管北討突厥行至紫河不見虜於單于臺刻石紀

功而還  秋九月壬子以僧懷義爲新平道行

軍大緫管將兵二十萬以討突厥骨篤禄

延載元年春正月突厥可汗骨篤禄卒其子㓜弟

黙啜自立爲可汗臘月甲戌黙啜寇靈州  二