Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/210

此页尚未校对


許欽明欽明紹之曽孫也時出按部突厥數萬奄

至城下欽明拒戰為所虜突厥黙啜請為太后子

并為其女求昬悉歸河西降戸帥其部衆為國討

契丹太后遣豹韜衞大將軍閻知㣲左衛郎將攝

司賓卿田歸道册授黙啜左衛大將軍遷善可汗

知微立徳之孫歸道仁㑹之子也冬十月辛卯契

丹李盡忠卒孫萬榮代領其衆突厥黙啜乗間襲

松漠虜盡忠萬榮妻子而去太后進拜黙啜為頡

跌利施大單于立功報國可汗

神功元年春正月突厥黙啜冦靈州以許欽明自

隨欽明至城下大呼求美醤梁米及墨意欲城中