Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/106

此页尚未校对


沖通謀夏四月乙未殺之 秋九月魏王承嗣等

五千人表請加尊號曰金輪聖神皇帝乙未太后

御萬象神宫受尊號赦天下作金輪等七寶毎朝

㑹陳之殿庭 庚子追尊昭安皇帝曰渾元昭安

皇帝文穆皇帝曰立極文穆皇帝孝明髙皇帝曰

無上孝明髙皇帝皇后從帝號

延載元年夏五月魏王承嗣等二萬六千餘人上

尊號曰越古金輪聖神皇帝甲午御則天門樓受

尊號赦天下改元 河内有老尼居神都麟趾寺

與嵩山人韋什方等以妖妄惑衆尼自號淨光如

來云能知未然什方自云吳赤烏元年生又有老