Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/138

此页尚未校对


等數十人率為名臣或謂仁傑曰天下桃李悉在

公門矣仁傑曰薦賢為國非為私也 冬十一月

丁巳納言韋巨源罷以文昌右丞韋安石為鸞臺

侍郎同平章事安石津之孫也時武三思張易之

兄弟用事安石數面折之嘗侍宴禁中易之引蜀

商宋霸子等數人在座同博安石跪奏曰商賈賤

類不應得預此㑹顧左右遂出之座中皆失色太

后以其言直勞勉之同列皆歎服

長安元年秋八月丙寅武邑人蘇安恒上疏曰陛

下欽先聖之顧託受嗣子之推讓敬天順人二十

年矣豈不聞帝舜褰裳周公復辟舜之於禹事祇