Page:Sibu Congkan0241-袁樞-通鑑紀事本末-42-34.djvu/29

此页尚未校对


不受詔命故汝曹得以立功豈可復使它人誅汝

以為功邪衆皆拜謝請詣戍所如詔書軍府由是

獲安 戊子劉闢至長安并族黨誅之

   憲宗平吳李錡

唐德宗貞元十五年春二月以常州刺史李錡為

浙西觀察使諸道鹽鐵轉運使錡國貞之子也閑

廐宫苑使李齊運受其賂數十萬薦之於上故用

之錡刻剥以事進奉上由是悦之

十七年李錡既執天下利權以貢獻固主恩又以

饋遺結權貴恃此驕縱無所忌憚盜取縣官財所

部官屬無罪受戮者相繼浙西布衣崔善貞詣闕