Page:Sibu Congkan0242-袁樞-通鑑紀事本末-42-35.djvu/127

此页尚未校对


二年秋九月甲子再貶潮州司馬李德𥙿為崖州

司户

三年閏冬十一月己未崖州司户李德𥙿卒

   武宗平澤潞

穆宗長慶二年春二月昭義監軍劉承偕恃恩陵

轢節度使劉悟數衆辱之又縱其下亂灋隂與磁

州刺史張汶謀縛悟送闕下以汶代之悟知之諷

其軍士作亂殺汶圍承偕欲殺之幕僚賈直言入

責悟曰公所為如是欲效李司空邪此軍中安知

無如公者使李司空有知得無笑公於地下乎悟

遂謝直言救免承偕囚之府舍  三月上詔劉