Page:Sibu Congkan0242-袁樞-通鑑紀事本末-42-35.djvu/6

此页尚未校对


糧盡士卒罹瘴疫及飢死十七八乃引還蠻追擊

之宓被擒全軍皆没楊國忠隠其敗更以㨗聞益

發中國兵討之前後死者幾二十萬人無敢言者

上甞謂高力士曰朕今老矣朝事付之宰相邊事

付之諸將夫復何憂力士對曰臣聞雲南數喪師

又邊將擁兵太盛陛下將何以制之臣恐一旦禍

發不可復救何謂無憂也上曰卿勿言朕徐思之

肅宗至徳元載南詔乗亂陷越嶲㑹同軍據清溪

闗尋傳驃國皆降之

代宗大曆十四年秋九月南詔王閤羅鳳卒子鳳

迦異前死孫異牟尋立冬十月丁酉朔吐蕃與南