Page:Sibu Congkan0243-袁樞-通鑑紀事本末-42-36.djvu/170

此页尚未校对


子若赦吾罪得與公輩南向共立大功不亦快乎

人生幾何誰能老死沙磧邪達靼知無留意乃止

中和元年代北監軍陳景思帥沙陀酋長李友金

及薩葛安慶吐谷渾諸部入援京師瞿稹李友金

説陳景思召李克用事見黄巢之亂 李 克用牒河東稱

奉詔將兵五萬討黄巢令具頓遞招討使鄭從讜

閉城以僃之克用屯於汾東從讜犒勞給其資糧

累日不發李克用自至城下大呼求與從讜相見

從讜登城謝之癸亥復求發軍賞給從讜以錢千

緍米千斛遺之甲子克用縱沙陀剽掠居民城中

大駭從讜求救於振武節度使契苾璋璋引突厥