Page:Sibu Congkan0243-袁樞-通鑑紀事本末-42-36.djvu/47

此页尚未校对


厥故地立牙帳於烏德犍山舊統藥邏葛等九姓

其後又併拔悉密葛邏禄凡十一部各置都督毎

戰則以二客部為先

四載回紇懐仁可汗撃突厥白眉可汗殺之回紇

斥地愈廣東際室韋西抵金山南跨大漠盡有突

厥故地懐仁卒子磨延啜立號葛勒可汗

肅宗至德元載安禄山之反也回紇可汗遣使請

助國討賊宴賜而遣之 上欲借兵於外夷以張

軍勢以豳王守禮之子承寀為敦煌王與僕固懐

恩使于回紇以請兵敦煌王承寀至回紇牙帳回

紇可汗以女妻之遣其貴臣與承寀及僕固懐恩